Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szemrowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://pspszemrowice.bipszkola.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-05-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2019-12-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2019-12-05
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2019-12-05
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Gabriela Macha , adres e-mail: sekretariat@psp-szemrowice.pl , telefon: 343575355.

Informacja zwrotna

Przyjmowanie i załatwianie spraw w zależności od sytuacji i sprawy:

- w sekretariacie,

- telefonicznie,

- elektronicznie,

- pisemnie

Postępowanie odwoławcze

W razie odmowy realizacji żądania wnoszący żądanie może złożyć skargę do dyrektora szkoły.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Tak

Dostosowanie korytarzy

Tak

Dostosowanie schodów

Brak

Dostosowanie wind

Brak

Dostępność pochylni

Tak

Dostępność platform

Brak

Dostępność informacji głosowych

Brak

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak

Dostosowanie parkingów

Tak

Prawo wstępu z psem asystującym

Tak

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2019 10:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Gabriela Macha
Ilość wyświetleń: 28
03 marca 2020 09:28 (Gabriela Macha) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
07 lutego 2020 10:50 (Gabriela Macha) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
18 grudnia 2019 09:59 (Gabriela Macha) - Aktualizacja deklaracji dostepności.